به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩، حدود ٢١٢٧۴ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١۵۶۶٢ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١٢٩۶ میلیارد تومان و در کل دوره ۵۶١٢ میلیارد تومان مثبت بود.
تراز مثبت و عالی بانک پاسارگاد در ١٢ ماهه