به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩، حدود ٣٣۶۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٢٣٧ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١١۶ میلیارد تومان و در کل دوره ١٣٢٨ میلیارد تومان مثبت بود.