به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی ارومیه در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود حدود ٢٢۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود ، که از این مبلغ ٢۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است فروش دوره مشابه سال قبل ١١٩ میلیارد تومان بود.