به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در اسفند ماه حدود ١٢ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٢۶٣ میلیارد تومان افزایش داشت.