به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران اعلام نمود پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر مطالبه سهامداران از هیئت مدیره مبنی بر صیانت از حق سهامداران با توجه به عدم پاسخگویی هیئت حمایت از صنایع و محدودیت های موجود برای هیئت مدیره در اجرای عملیات بازارگردانی سهام شپلی درخواست تصمیم عاجل از ریاست سازمان بورس در خصوص تصمیم گیری بر روی معامله نماد دارد