به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش آخرین تغییرات سبد سهام خود در اسفند ماه را ارائه نمودند.