به گزارش بورس ٢۴، ۴/٠۶درصد سهام شرکت خدمات فنی فولاد یزد به قیمت پایه هر سهم ۴ هزار تومان در تاریخ ٨ اردیبهشت ماه عرضه عمده می شود.فروشنده شخص حقیقی است.