به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و تغییرات سبد سهام خود را منتشر نمودند.