گزارش عملکرد اسفند ماه در فولاژ فراتر از انتظار بود به طوری که با این گزارش می توان انتظار صورت های مالی ١٢ ماهه با سود سازی بالایی را از این سهم داشت.

بورس۲۴ : گزارش عملکرد اسفند ماه در فولاژ فراتر از انتظار بود به طوری که با این گزارش می توان انتظار صورت های مالی 12 ماهه با سود سازی بالایی را از این سهم داشت.

این شرکت در اسفند ماه به ثبت فروش عالی 719 میلیاردی رسیده است تا جمع فروش 12 ماهه شرکت به 6390 میلیارد برسد و جهش بالایی را به همراه داشته باشد.

جهش 128 درصدی فروش شرکت در 12 ماهه سال 99 نشان می دهد وضعیت شرکت بهبود قابل توجهی یافته و این فروش ها سبب سود بالایی در گزارش 12 ماهه سهم خواهد شد.

بودجه پیشبینی شده فولاژ برای سال مالی 99 حدود5685 میلیارد تومان بوده که با فروش 6390 میلیاردی شرکت نشان می دهد فروش شرکت 12 درصد تعدیل مثبت داشته و سود خالص شرکت هم یک تعدیل مثبت دو رقمی در انتظارش می باشد.

همچنین شرکت به زودی برنامه افزایش سرمایه از سود انباشته را اجرایی نموده تا پروژه یزد 1 هر چه سریعتر به بهره برداری برسد.

تحولات بنیادی که حالا با گزارش عملکرد ماهانه اسفند و همچنین صورت های مالی در راه برای سال 99 تکمیل خواهد شد سبب شده تا طی یک ماهه اخیر شاهد بازدهی خوب 27 درصدی شود و می توان انتظار شکسته شدن قیمت های 2000 تومانی و رشد سهم تا قیمت های 2200 الی 2500 تومانی به خصوص با گزارش اخیر سهم را داشت.