به گزارش بورس ٢۴، نماد های «وکادو» و «واحیا» از تاریخ ١٠ فروردین ١۴٠٠ به روش مبتنی بر حراج بازارگردانی می شود.