به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تغییرات سبد سهام خود را منتشر نمودند.