به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع پتروصنعت گامرون دفتر مرکزی خرید.مبلغ خرید حدود ۵۵ میلیارد تومان می باشد.
پترو صنعت گامرون ملک خرید