به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۵٢ درصدی بانک پاسارگاد از محل سود انباشته وآورده نقدی سهامداران را صادر کرد.
افزایش سرمایه ۵٢ درصدی بانک پاسارگاد مجوز گرفت