به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۵٢ درصدی بانک پاسارگاد از محل سود انباشته وآورده نقدی سهامداران را صادر کرد.