به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران از انعقاد قرارداد احداث مجموعه مسکونی ٨٣٧ واجدی شهرآرا یزد خبر داد و اعلام نمود قدرالسهم شهرداری یزد معادل ٢٢ درصد از کل پروژه و قدرالسهم شرکت تهران معادل ٧٨ درصد از کل پروژه تعیین گردید. مبلغ قرارداد ١٢٢١ میلیارد تومان است.
«ثتران» و انعقاد قرارداد احداث مجموعه مسکونی