به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود جهت مشارکت در ساخت پروژه مسکونی ٨ طبقه (مریم) شامل ٢ طبقه زیرزمین، ١ طبقه همکف، ۵ طبقه مسکونی مزایده برگزار می کند.