به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل اعلام نمود پیرو افشای اطلاعات با اهمیت، مزایده واگذاری سهام شرکت های گروه توسعه اقتصاد ملل و فرش ایران بدلیل عدم وجود متقاضی میسر نگردید.