به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، کسب درآمد ١۶٠ میلیارد تومانی حاصل عملکرد شرکت گلتاش در عملکرد دو ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر سال ١۴٠٠ بود.