به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل در خصوص نحوه استرداد وجود مازاد واریزی حق تقدم سهام شفاف سازی نمود.