مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایرانیت به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣١/٠۶/٩٨ امروز چهارشنبه ٢٠ اسفند ماه، برگزار شد.