به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت اعتباری ملل اعلام نمود بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶,٠۶٠,٠٠٠ میلیون ریال به‌مبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ٣٩۴٠٠٠٠ میلیون ریال ، ) در تاریخ ١٣٩٩.١٢.١٩ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.