به گزارش بورس ٢۴،عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ماه لغو شد.