به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجمع پاکسان با مشارکت حدود ٧٧ درصدی سهامداران برگزار و ١٢۵ تومان برای هر سهم سود تقسیم شد.