به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت کردند.