به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت ها اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر کردند.