به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت تولید مواد اولیه داروپخش حدود ٧٠٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ۵٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.