به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی آوه سینا در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٨۶ میلیارد تومان فروش داشت که ١۵ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.