به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت داروسازی امین حدود ۴١٠ میلیارد تومان می باشد که حدود ۴١ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.