به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات داروپخش در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١١٠٣ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ١٠٠ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.