به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز در ١١ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٣٩۶۵ میلیارد تومان درآمد داشت که ۴١٢ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.