به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بسته بندی ایران اعلام داشت، عطف به نامه احکام قضائی ماٌخوذه توسط آقای آرنوش گلی پور و توقیف پلاک ثبتی ٢٢٠٨۴ با پیگیری های به عمل آمده ، در حال حاضر دستور توقف عملیات اجرائی نسبت به داد نامه ها از سوی مراجع قضائی صادر گردیده است.