خبرنگار بورس ٢۴ از تغییرات عمده در سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد. این گزارش حاکی از آن است : محمد حسن ابراهیمی سرو علیا که پیش از این معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بود ، به عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی این سازمان منصوب شود.حال آن که محسن خدابخش به عنوان سرپرست معاون نظارت بر ناشران این سازمان منصوب شد و محمد رضا معتمد مسئول قبلی این معاونت به عنوان مدیر گروه آمار و تحقیق مدیریت ریسک این نهاد انتخاب و معرفی شد.

خبرنگار بورس۲۴ از تغییرات عمده در سازمان بورس و اوراق بهادار خبرداد.

این گزارش حاکی از آن است : محمد حسن ابراهیمی سرو علیا که پیش از این معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بود ، به عنوان معاون نظارت بر نهادهای مالی این سازمان منصوب شود.حال آن که محسن خدابخش به عنوان سرپرست معاون نظارت بر ناشران این سازمان منصوب شد و محمد رضا معتمد مسئول قبلی این معاونت به عنوان مدیر گروه آمار و تحقیق مدیریت ریسک این نهاد انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، بر اساس این تغییرات میثم فدایی جایگزین راضیه صباغیان در مدیریت نظارت بر نهادهای مالی شد و در نهایت سارا علیاری به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

سیاوش وکیلی و راضیه صباغیان نیز به عنوان مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شدند.

در این حال همچنان ترکیب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل قبلی و شامل احمد جاویدی ، محمد رضا معتمد ، محمد حسن ابراهیمی سرو علیا،جعفر جمالی و محمد علی دهقان دهنوی است.

از 7 بهمن 99 با تغییر رئیس سازمان بورس ، بازار سهام در انتظار برخی تغییرات در سازمان بورس و اوراق بهادار بود.