به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١۵٢ میلیارد تومان فروش داشت که ١٩ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.