به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد های «اراد٧۶» ، «اراد٧٧» ، «اراد٧٨» ، «اراد٧٩» ، «اراد٨٠» ، «اراد٨١» و «اراد٨٢» به صورت چند مرحله ای از تاریخ ٢٠ اسفند ماه تا تاریخ ٢۵ اسفند ماه پذیره نویسی می کند.