به گزارش بورس ٢۴،فرابورس ایران اوراق مرابحه عام دولت در نماد «اراد٨٣» در تاریخ ٢٠ اسفند ٩٩ پذیره نویسی می کند. بدین صورت نرخ سود سالانه اوراق ١٨درصد و تاریخ سررسید ٢٠ اسفند ١۴٠۴ می باشد.مواعد پرداخت سود ۶ماه یکبار می باشد.این اوراق فاقد بازارگردان می باشد.