به گزارش بورس ٢۴ ،پارامتر های بازارگردانی در شرکت های بیمه آرمان و مجتمع سیمان غرب آسیا تغییر یافت.