به گزارش بورس ٢۴، ٩.٨٣ درصد شرکت بیمه ارمان به قیمت پایه هر سهم ١۴،۶۵۵ ریال در تاریخ ٢٨ فروردین ١۴٠٠ عرضه عمده می شود.فروشنده بانک گردشگری می باشد.