به گزارش بورس ٢۴، فرابورس ایران در خصوص انجام معاملات در تابلو قرمز بازار پایه اعلام داشت، روز معاملاتی تابلو قرمز بازار پایه دوشنبه هر هفته تعیین شد. همچنین ساعت آغاز پیش گشایش ٨:۴۵ ،ساعت آغاز معاملات ٩:٠٠ و ساعت پایان معاملات ١٢:٣٠ خواهد بود.