شرکت در این شرایط تورمی و افزایش هزینه های نهاده های تولیدی، تلاش کرده هزینه تمام شده خود را کاهش دهد و موفق به کنترل آن بوده است. همچنین با افزایش راندمان در سایر کارخانجات و بخش های شرکت، مسیر کاهش هزینه های جاری درست پیموده شده است.