بورس ٢۴ : نفت بهران در میان هم گروهی های خود بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت؛ در بیشترین رشد تولید، بیشترین رشد صادرات و بالاترین افزایش فروش ریالی ، نفت پارس در رتبه دوم قرار گرفت. در دوره ١١ ماهه سال ٩٩ شرکت نفت بهران بهترین عملکرد را از لحاظ رشد فروش صادراتی و افزایش فروش ریالی تجربه کرد. جمع مبلغ فروش شبهرن در بهمن ماه نسبت به میانگین ١٠ ماه قبل ۶۶ درصد افزایش داشت و فروش صادراتی این شرکت نیز با رشد ٨۴ درصدی همراه شد. همچنین در دوره ١١ ماهه سال جاری نسبت به ١١ ماهه سال قبل فروش صادراتی شبهرن با جهش ٨۶ درصدی همراه شد و کل مبلغ فروش آن نیز ۴۶ درصد رشد کرد.

بورس۲۴ : نفت بهران در میان هم گروهی های خود بهترین عملکرد را به نمایش گذاشت؛ در بیشترین رشد تولید، بیشترین رشد صادرات و بالاترین افزایش فروش ریالی ، نفت پارس در رتبه دوم قرار گرفت.

در دوره 11 ماهه سال 99 شرکت نفت بهران بهترین عملکرد را از لحاظ رشد فروش صادراتی و افزایش فروش ریالی تجربه کرد. جمع مبلغ فروش شبهرن در بهمن ماه نسبت به میانگین 10 ماه قبل 66 درصد افزایش داشت و فروش صادراتی این شرکت نیز با رشد 84 درصدی همراه شد. همچنین در دوره 11 ماهه سال جاری نسبت به 11 ماهه سال قبل فروش صادراتی شبهرن با جهش 86 درصدی همراه شد و کل مبلغ فروش آن نیز 46 درصد رشد کرد.

شرکت نفت بهران قصد دارد مبلغ 9،352،089 میلیون ریال به سرمایه خود افزوده و آن را از 2،600،000 میلیون ریال به 11،952،089 میلیون ریال برساند. مبلغ 1،394،266،159،000 ریال از این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مابقی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاست.

پس از شرکت نفت بهران، شرکت نفت پارس در رتبه دوم قرار گرفت. در بهمن ماه فروش صادراتی شنفت نسبت به میانگین 10 ماه قبل 40 درصد بیشتر شد و مجموع فروش ریالی این شرکت رشد 28 درصدی را تجربه کرد. در دوره 11 ماهه نسبت به مدت زمان مشابه سال 98 فروش صادراتی نفت پارس 93 درصد رشد کرد و جمع کل فروش ریالی این شرکت 60 درصد جهش داشت.

شرکت نفت پارس نیز قصد دارد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها سرمایه خود را از 2،500،000 میلیون ریال به 19،191،134 میلیون ریال افزایش دهد.

فروش صادراتی شرکت نفت سپاهان در بهمن ماه 33 درصد بیشتر از میانگین 10 ماه گذشته بود و فروش ریالی آن نیز 51 درصد رشد کرد. در مجموع در دوره 11 ماهه 99 نسبت به 11 ماهه سال 98 فروش صادراتی شسپا 44 درصد بیشتر شد و جمع کل مبلغ فروش 46 درصد افزایش یافت. شسپا نیز در نظر دارد سرمایه خود را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از 9،500 میلیارد ریال به 67،000 میلیارد ریال ارتقا دهد.

اما نفت ایرانول ضعیف ترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشت. فروش صادراتی بهمن ماه شرانل 44 درصد کمتر از میانگین 10 ماه قبل بود. فروش ریالی آن نیز تنها 3 درصد بیشتر شد. این شرکت در دوره 11 ماهه امسال نسبت به 11 ماهه سال قبل با رشد 141 درصدی فروش صادراتی و افزایش 60 درصدی کل فروش ریالی همراه شد.

از لحاظ تولید نیز شرانل در بهمن ماه ضعیف عمل کرد. تولید شرانل در بهمن ماه 14 درصد کمتر از میانگین تولید 10 ماه گذشته بود. حجم تولید نفت سپاهان نیز با افت 7 درصدی نسبت به میانگین 10 ماه قبل بود.

نفت پارس در بهمن ماه مشابه میانگین 10 ماهه گذشته خود تولید داشت. اما حجم تولید شرکت نفت بهران در بهمن ماه 7 درصد بیشتر از میانگین تولید 10 ماه قبل از آن بود.