به گزارش بورس ٢۴، ١٠ درصد سهام شرکت ریل پرداز نو آفرین سه شنبه ١٩ اسفند عرضه اولیه می شود. بدین صورت کف قیمت ۴٣۴٨ ریال و سقف قیمت ۴۴۴٨ ریال و حداکثر سهمیه هر کد ١٣٠٠ سهم می باشد.گفتنی است ٧۴،٢٨٠،٠٠٠ سهم روز شنبه ٢٣ اسفند ماه به صندوق های سرمایه گذاری عرضه می شود.