به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ١۴٣ میلیارد تومان فروش داشت که ٢٠ میلیارد تومان متعلق به بهمن می باشد.