به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٩٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ١٠ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.