به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت کشت و دام قیام اصفهان حدود ٢٩٢ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣۴ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.