به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،هیئت مدیره شرکت کارخانجات مخابراتی ایران افزایش سرمایه ٢٩١ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تصویب کرد.