به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شریف آباد در ٢ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ۴١ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ٢٠ میلیارد تومان متعلق به ماه بهمن می باشد.