به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ٢ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان حدود ٣١ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به بهمن می باشد.