به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در پایان بهمن ماه با حدود ١١۴ میلیارد تومان افزایش به حدود ١۶٣٣ میلیارد تومان رسید.همچنین شرکت از معاملات خود در بهمن ماه حدود ٢۴ میلیارد تومان سود کسب نمود.