به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ مبلغ ٣٢٠٢ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۴۶٧ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است عامل اصلی رشد سود در این دوره افزایش ۶۴۵ درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها می باشد.درآمد سود سهام نیز ٢٣ درصد رشد داشته است.