به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و پیگیری در این خصوص شفاف سازی نمود.